POOL SMART GEL ALCALIN - ZWEMBAD RANDREINIGER 1L

POOL SMART GEL ALCALIN – ZWEMBAD RANDREINIGER 1L

17.50

Shop via Power.nl

Bekijken

Geverifieerd door Power.nl

Artikelnummer: 501210691593 Categorie:

Beschrijving

De schoon te maken oppervlakken nat maken en het product onverdund met een spons of borstel aanbrengen. Het product 30 minutes laten inwerken, en daarna grondig spoelen met water om de werking te stoppen. Hardnekkige aanslag of vlekken met een borstel verwijderen en indien nodig de behandeling herhalen.
Veiligheidsvoorschriften:
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Na inslikken de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
Bij contact met de huid (of het haar) verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering
Signaalwoord / Gevaar:

Extra informatie

Aanbieder

Brand